All Team Members

Abhishek Jani
NATIONAL DIGITAL SALES HEAD

Abhishek Jani

Raj Singh
National Collection Manager

Raj Singh

Ranga Aparna
National Credit Head

Ranga Aparna

Vikram Kadam
National Operations & Process Head

Vikram Kadam

Harshal Patni
Senior Consultant

Harshal Patni

Usham Kumar
National Sales Head(Business Loans)

Usham Kumar

Lalit Gunjan
Chief Technology Officer

Lalit Gunjan