All Team Members

Abhishek Jani
NATIONAL DIGITAL SALES HEAD

Abhishek Jani

Abhishek Pandey
National Collection Manager

Abhishek Pandey

Ranga Aparna
National Credit Head

Ranga Aparna

Vikram Kadam
National Operations & Process Head

Vikram Kadam

Harshal Patni
Senior Consultant

Harshal Patni

Usham Kumar
National Sales Head(Business Loans)

Usham Kumar